MICROBUZ 8+1 LOCURI

MICROBUZ  8+1
EXTERIOR                 45 ,00 lei
INTERIOR FATA         30,00 lei
INTERIOR TOTAL    55,00 lei
SILICON                        5.00 lei
CEARA                          10.00 lei
DEGRESAT                    3.00 lei
JET DE APA                 25.00 lei
PARFUMAT                   8.00 lei